Общи Условия

Последна промяна: 10.01.2019 г.

1. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

• Fast Food – „Фууд Драйв” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 66, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200584809, регистрация по ЗДДС: BG200584809;

• fastfood.bg – електронен магазин, собственост на Fast Food, достъпен на адрес в интернет http://fastfood.bg/, посредством който клиентите имат възможност да извършват Поръчки;

• Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен Клиентски профил, а също така и лица, които извършват Поръчки без създаване на Клиентски профил;

• Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Клиент за достъп до fastfood.bg, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

• Поръчка – заявка до Fast Food за доставка на обявените на fastfood.bg стоки (храни, напитки и др.), предлагани от трети страни.

2. Регистрация, приложимост

2-1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Fast Food и всеки Клиент и са достъпни на интернет страница Общи условия.

2-2. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията или Поръчка всеки Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема да бъде обвързан от тях при всяко използване на електронния магазин и предлаганите чрез него услуги.

2-3. В случай че Клиентът е непълнолетен, отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията/Поръчката трябва да бъде със съгласието на родителите или настойниците за приемане на настоящите Общи условия. В случай че Клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за завършването на регистрацията/Поръчката се извършва от родител или настойник.

2-4. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна Поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между Fast Food и съответния Клиент.

2-5. При регистрация и при последващо актуализиране Клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

2-6. Fast Food потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация email адрес, съдържащо информация за активирането на Клиентския профил.

2-7. Посоченият в електронната форма за регистрация/Поръчка (съответно евентуално актуализираният впоследствие) e-mail адрес ще бъде използван от Fast Food за връзка с Клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им до електронната поща на Клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

3. Права и задължения на Клиента

3-1. Клиентът е длъжен да използва fastfood.bg и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

3-2. Клиентът, регистрирал Клиентски профил, няма право да предоставя достъп до Клиентския си профил на трети лица. Регистрираният Клиент е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя Клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до данните за вписване или до Клиентския профил по какъвто и да е начин, съответният регистриран Клиент е длъжен незабавно да уведоми за това Fast Food. При неизпълнение на това задължение регистрираният Клиент ще носи отговорност за евентуално претърпени от Fast Food вреди, като до момента на надлежното уведомяване Fast Food ще приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния регистриран Клиент като достъп, осъществен от самия регистриран Клиент.

3-3. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, регистрираният Клиент е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

4. Права и задължения на Fast Food

4-1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на fastfood.bg, Fast Food може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до fastfood.bg.

5. Поръчка

5-1. Fast Food има право да променя асортимента, описанието, времето за доставка и другите детайли във връзка с предлаганите от трети страни в електронния магазин стоки. Fast Food полага грижа информацията за предлаганите от трети страни стоки в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. Въпреки това е възможно някои актуализации да отнемат техническо време.

5-2. Всяка отделна Поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, изрично посочени на Клиента преди финализиране на съответната Поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната Поръчка, която бива финализирана, като Fast Food не гарантира, че в бъдеще Клиентът ще може да извършва Поръчки при същите условия.

5-3. Fast Food има право да откаже Поръчка и/или предаване на напитки, съдържащи алкохол, както и на други продукти, за чиято консумация има възрастово ограничение, когато Клиентът не може да удостовери възрастта си или откаже да го направи в случай на основателни съмнения от страна на Fast Food.

5-4. Поради естеството на поръчаните стоки, Поръчки не могат да бъдат отказвани след финализирането им от страна на Клиента. Финализирана Поръчка обвързва Клиента, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки се разминават с поръчаното от Клиента.

5-5. В случай на невъзможност за предоставяне на заявени от Клиента стоки, Fast Food уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере Поръчката му да бъде променена, всяка евентуално заплатена до този момент от Клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.

5-6. Fast Food може да съдейства на Клиентите като посредник, но рекламации относно качеството на предлаганите от третите страни стоки, както и други рекламации по отношение на обстоятелства извън прекия контрол на Fast Food, следва да бъдат изцяло насочени директно към съответните трети страни.

6. Начини на плащане

6-1. Стойността на стоките и услугите може да бъде заплащана по електронен път, посредством един от посочените преди финализирането на съответната Поръчка начини, а също и чрез плащане при получаване.

7. Прекратяване на отношенията между страните

7-1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:

7-1-1. по взаимно съгласие;

7-1-2. при доброволно закриване на Клиентския профил от страна на регистриран Клиент, чрез заявка на email: office@fastfood.bg

7-1-3. след надлежното изпълнение на Поръчка на нерегистриран Клиент;

7-1-4. в случай, че регистриран Клиент заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия или Политиката на поверителност;

7-1-5. при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;

7-1-6. едностранно от Fast Food, в случай, че бъде установено, че Клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите Общи условия, например при съзнателно предоставяне на неточен адрес за доставка. Във всички случаи на нарушение на настоящите Общи условия Fast Food има право да откаже приемането на Поръчки от същия Клиент в бъдеще.

7-2. В посочените по-горе случаи Клиентският профил, когато има такъв, се закрива и достъпът до него се преустановява.

8. Интелектуална собственост

8-1. Електронният магазин fastfood.bg, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. „Фууд Драйв” ООД притежава (или е упълномощено от съответните трети страни да използва) правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.

8-2. Fast Food има право да използва получени от своите Клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги като свои, по пряк или косвен начин и без да дължи възнаграждение за това.

9. Ограничаване на отговорността

9-1. Fast Food не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента или поради други, независещи пряко от Fast Food причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на Fast Food, например при временни проблеми с хостинг услугите или плащанията чрез външен доставчик.

9-2. Fast Food не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на Клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него стоки и услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия, като например използване от Клиент на чужди данни за самоличност.

10. Промени в Общите условия

10-1. При необходимост Fast Food има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.

10-2. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, те биват публикувани на fastfood.bg, като на регистрираните Клиенти се предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

10-3. В предоставения им двуседмичен срок регистрираните Клиенти могат да заявят с изрично писмено съобщение до Fast Food, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай Клиентският профил на съответния регистриран Клиент се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

10-4. В случай че регистрираният Клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред. Изменените и/или допълнени Общи условия действат между страните и в случаите, когато Клиентът ги приеме наново в рамките на двуседмичния период във връзка с финализирането на нова Поръчка.

10-5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между Fast Food и Клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и изпълнени Поръчки.

11. Решаване на спорове, други разпоредби

11-1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги Fast Food насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Fast Food, право на Клиента е да отнесе въпроса до Европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на клиента е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.

11-2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

11-3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

 

Контактна информация

бул. „Княз Борис I“, № 66

9000 Варна, България

office@fastfood.bg

0700 400 90

Последна промяна: 10.01.2019 г.

 

Добавени
Твоята кошница е празна.